Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.KONIK.PL


I. Postanowienia ogólne i Definicje

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
2. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu, w oparciu o niniejsze Zasady, poprzez skorzystanie ze strony internetowej.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
   a) Regulamin - niniejszy regulamin,
   b) Wydawca - właściciel Serwisu www.konik.pl, Jerzy Chuchla.
   c) Serwis - system stron internetowych Wydawcy www.konik.pl przeznaczony do prezentacji informacji o wydarzeniach Organizatorów,
   d) Użytkownik - użytkownik anonimowy,
   e) Użytkownik Konta - korzystająca z Serwisu osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,
   f) Użytkownik Serwisu - Użytkownik lub Użytkownik Konta,
   g) Organizator - podmiot korzystający z Serwisu jako Użytkownik Konta będący organizatorem lub współorganizatorem Wydarzeń/Imprez o szeroko pojętym charakterze historycznym, dotyczących tradycji Polski i poszczególnych jej regionów oraz wzmacniających więzi międzypokoleniowe,
   h) Wydarzenie - Wydarzenie/Impreza której Użytkownik Konta jest organizatorem lub współorganizatorem,
   i) Formularz rejestracyjny - formularz będący częścią Serwisu wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,
   j) Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta służących prezentacji Wydarzeń/Imprez Organizatora i zarządzania nimi,
   k) System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
   l) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
   m) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
   n) Baza Danych - zbiór niezależnych danych oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych poprzez tworzenie profili Użytkowników Konta, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu.

II Rejestracja, założenie Konta

1. Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje automatycznie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego automatycznie tworzone jest unikalne Konto o nazwie podanej przy Rejestracji.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jeśli podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej będzie błędny, fałszywy lub tymczasowy.
3. Bezpłatne dodanie Wydarzenia Użytkownika Konta następuje poprzez wypełnienie przez niego i wysłanie Formularza Dodawania Wydarzenia.

III. Opłaty za korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu, w tym rejestracja i dodawanie wydarzeń/imprez jest bezpłatne i nie powoduje konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Wydawcy serwisu www.konik.pl.

IV. Zasady Korzystania z Serwisu

1. Funkcjonalność Serwisu umożliwia korzystanie z niego zarówno przez użytkowników posiadających w serwisie swoje konto, jak i przez użytkowników anonimowych.
2. Utworzenie konta wymaga podania podstawowych danych Organizatora.
3. Serwis będzie udostępniać informację o zgłaszanych Wydarzeniach. Informacje w Serwisie będą sukcesywnie aktualizowane, wraz z napływem kolejnych zgłoszeń.
4. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu będzie korzystał z jego funkcjonalności w sposób niezgodny z założeniami i przeznaczeniem, Wydawca zachowuje prawo do usunięcia konta takiego użytkownika i wszystkich Wydarzeń dodanych przez niego. Do sytuacji, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności przesyłanie przez użytkownika zgłoszeń:
   a) o charakterze SPAMu,
   b) których treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym,
   c) w których zawarta treść, zostanie uznana za obelżywą lub godzącą w dobre imię osób trzecich,
   d) nie związanych z tematyką Serwisu,
   e) mających charakter ofert handlowych,
   f) naruszających przepisy prawa lub postanowień niniejszych Zasad,
   g) których treść wskazuje na działania na szkodę Serwisu.

V. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

1. Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających bazy danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
2. Wydawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Wydawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że wszystkie kombinacje tych czynników umożliwią korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
3. Możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych, dostępnych w Serwisie, może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych.

VI. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Korzystając z Serwisu jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad.
2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do Baz Danych Serwisu przysługują Wydawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.
2. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania.
3. Wydawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia oraz grafikę. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści, w szczególności powielanie, modyfikowanie, publikowanie i rozpowszechnianie, bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2015 roku.
reklama